Semanttis-pragmaattinen tietoisuus

Semanttinen tietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta sanojen sisällöistä ja merkityksistä. Lapsen on tärkeä tiedostaa, mitkä sanat kuuluvat samaan sanaryhmään ja millainen merkitys äänenpainoilla on. Pragmaattinen tietoisuus tarkoittaa puolestaan tietoisuutta siitä, miten kieltä käytetään. Pragmaattinen tietoisuus kehittyy vähitellen lapsen kasvaessa ja kielitaidon karttuessa. Lapsen pragmaattisen tietoisuuden kehitystä voidaan tukea opettamalla lapsi luottamaan omaan arviointikykyynsä sekä rohkaisemalla häntä kysymään, mikäli on epäselvyyksiä. Erilaisten lorujen ja kertomusten lukeminen harjaannuttaa lapsen taitoa kuunnella tarkkaavaisesti. Keskustelemalla tekstin kuulemisen jälkeen rohkaistaan lasta nostamaan esille hänen omia ajatuksiaan sekä mielipiteitään. Samalla pystytään varmistumaan siitä, onko lapsi kuunnellut ja ymmärtänyt kuulemansa. (Nurmilaakso 2010.)

 

Lähteet: Nurmilaakso, M. 2010. Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä. Teoksessa M. Nurmilaakso & A-L. Välimäki (toim.) Lapsi ja  kieli - Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1