Arviointi

Lasten kielellistä tietoisuutta arvioidaan esimerkiksi tällaisilla tehtävillä:

  • sanojen keskinäisen pituuden vertaaminen
  • sanojen riimillisyyden havaitseminen
  • tavutehtävät (tavujen laskeminen, sanan erottelu tavuihin, tavun poistaminen sanasta, tavujärjestyksen vaihtaminen)
  • äännetehtävät (äänteen tunnistaminen sanasta, äänteiden lukumäärän erottelu, tietyn äänteen poistaminen, äänteiden paikan vaihtaminen)
(Ponsila 2011)
 
Näillä sivuilla esittelemäämme työskentelytapaa runojen kanssa voi hyödyntää oppilaiden arvioinnissa. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista arvioida pelkästään runotuokioiden työskentelyä, vaan ottaa se huomioon esimerkiksi oppilaan äidinkielen arvioinnissa.
 
Runotuokioiden aikana työstetty runovihko on hyödyllinen arviointia tehdessä. Runovihkoon oppilas on työstänyt luokassa käsiteltyjä runoja, ja opettaja voi sen avulla seurata oppilaan kehittymistä. On kuitenkin huomioitava, että runovihko on myös oppilaalle henkilökohtainen runojen tulkinnan väline. Opettajan on siis oltava tarkkana siinä, mitä hän runovihosta arvioi ja miten. Opettajan tulisi tarkastella pääsääntöisesti oppilaan kielellisen tietoisuuden ja yleisen kielitaidon kehittymistä, ei esimerkiksi käsialaa tai oppilaan mielipiteitä runoja kohtaan.
 
Lähde: Ponsila, M-L. 2011 Fonologisten taitojen yhteys lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. Teoksessa Kommunikoinnin häiriöt - syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Toim. Launonen K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M.

Aihe: Omia kokemuksia lapsen kielellisen tietoisuuden arvioinnista

Kritiikkiä

Pvm: 21.04.2015 | kirjoittanut: H, K, S

Innostuuko alakoululaiset todella runovihosta? Jo pelkkä runoiluun(runojen lukemiseen ja tuottamiseen) kannustaminen saattaa olla haastavaa...

Uusi kommentti